panelarrow

Företag, Personal och enkät

Allt för företag och personal

Skriv bättre enkätfrågor

Om de skrivna frågorna inför en undersökning i enkätform är bra, blir svaren också mycket mer tillförlitliga och banar väg för att nå de förutbestämda målen med hela undersökningen. Detta är något som alla organistationer har planerat med sina enkäter, ett resultat som går att lita på är alltid att föredra. Detta bidrar till att de frågor som valts ut bör studeras och godkännas innan enkäten tar sin början.

Först av allt bör det bestämmas vilken typ av frågor som ska användas. Det finns frågor i öppna format där respondenterna ombeds att skriva ner sina kommentarer, essäer eller någon annan typ av texter som svar. Det finns även frågor i slutet format, genom vilket det tillhandahålls till respondenterna en uppsättning av alternativ att välja emellan. Dessa stängda svarsalternativ samt formateringsalternativ kan till exempel vara enkla ja/nej-frågor, flervalsfrågor eller skallinjefrågor.

Några tips

För att skapa en bra enkät kan man tänka på att använda samma språk som de tillfrågade, det bör vara lättförståeligt och okomplicerat i sin form. Frågorna bör vara enkla, alltid om en sak i taget, aldrig flera frågor i en och samma. Enkäten bör också vara balanserad och utan subjektiviteter. Frågor som påverkar respondenterna att välja ett av svaren bryter objektiviteten i undersökningen och gör svaren på frågorna subjektiva.