panelarrow

Företag, Personal och enkät

Allt för företag och personal

När statistik inte är allt

Trots att det skrivna ordet ofta är värdefullt för att kunna luska ut sanningen så är det många gånger inte ett helt svar. Ibland är det inte kvantitativ utan kvalitativ data som är viktigast för att kunna ta ett korrekt beslut. 

kvalitativ data

Rekrytering

Om vi till exempel tittar på en rekrytering av en högt uppsatt position, ett företags VD. När man rekryterar för en sådan position så går det inte att endast titta på ett CV och vara nöjd. För även om något kan vara väldigt perfekt på papperet, så kanske det inte fungerar i person. Mjuk information så som företagskultur och personlighet är helt enkelt något som är väldigt svårt att få fram i fullo genom bara en enkät eller en intervju. Istället krävs det en långgående relationer och förståelse på ett djupare plan. Detta är något som företaget headagent har diskuterat med just rekrytering av VD som exempel.

Produktutveckling

Vid utvecklingen av en produkt så är det inte alltid den kvantitativa datan som är viktigast. Även om enkäterna är vitala för att få bra grundläggande information så behövs fortfarande kvalitativa insatser så som fokusgrupper för att få hela bilden uppmålad framför sig. Vid en fokusgrupp så får man direkt respons på hur de möjliga kunderna ser på produkten. Att det hela sker i grupp har även fördelen att man per automatik kan gräva djupare. Detta tack vare att kommentarerna som lämnas i diskussionen väcker nya tankar hos deltagarna.

Efter en fokusgrupp kan man gärna avsluta med personliga intervjuer och på så sätt nå ännu djupare.